Friday, June 3, 2011

UJIAN 2 KPD3016

UJIAN 2 KPD3016

UJIAN 2 (30 markah)
Arahan: Jawab kedua-dua soalan. Anda diberi masa satu minggu untuk menjawab (melainkan pensyarah e-learning anda melanjutkan tempoh menjawab). Upload jawapan anda melalui link assignment untuk Ujian 2 yang disediakan dalam MyGuru2.

1.    Bina sebuah Peta Konsep  seperti yang dihuraikan dalam Modul Jilid 2, Unit 7, untuk menunjukkan kefahaman anda tentang konsep berikut:
(i)            Penaksiran
(ii)          Pengujian
(iii)         Ujian
(iv)         Pengukuran
(v)          Penilaian
(vi)         Penaksiran autentik
(vii)        Penaksiran prestasi
Markah maksimum: 10 markah

2.    Bahagian Pencapaian Pasukan Murid (BPPM) merupakan satu strategi pembelajaran kooperatif yang dipelopori oleh Robert Slavin. Pilih satu hasil pembelajaran daripada huraian sukatan pelajaran bagi subjek yang diajar di sekolah (selain daripada Bahasa Cina atau Bahasa Tamil) dan huraikan secara ringkas (tidak melebihi satu muka surat, 1.5 spacing), bagaimana hasil pembelajaran tersebut dapat dicapai murid menggunakan strategi BPPM.

Markah maksimum: 20 markahUJIAN 2: Untuk dijawab semua pelajar PJJ yang mengambil KPD3016

No comments:

Post a Comment